▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ نی نی وبلاگ آموزشی نوزادان

با سلام ... ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ نی نی وبلاگ آموزشی نوزادان کانال تلگرام نی نی وبلاگ آموزشی نوزاد telegram.me/ehsanbaby.

 دروغگویی در كودكان

۱- شنــــاخت علل :

باید بدانیم چرا كودك دروغ می گوید ؟ چه انگیزه ها و موجباتی او را به دروغ واداشته اند؟ هدف او از این دروغ چیست ؟

 

۲- دادن آگاهـــــی :

پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعاتِ لازم است. فی المثل  كودكی كه در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته باید بفهمد كه واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و به او تفهیم گردد كه در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است.

به فردی كه در سن تشخیص است باید تفهیم شود سخنی را كه گفته ناپسند بوده و مورد قبول و پذیرش پدر و مادر و دیگران نیست و ممكن است روزی این گونه  سخنان زیان و خطر پدید آورند و باعث آبروریزی هایی شوند و ...

 

۳- ایجـــاد محیــــط سالــــــم :

محیط خانه و تربیت كودك را از ریا و نیرنگ دور سازید و افراد را از معاشران دروغ پرداز ، حتی آنهایی كه گاهی به شوخی دروغ می گویند بر حذر بدارید. زیرا كودك است و جنبه  نقش پذیری و تقلید او .

 

۴- رعـــایت انصــاف :

طفلی شاهد بی انصافی های والدین است. پدر و مادر را می بیند كه مثلاً دراثر اشتباه ظرفی از دستشان می افتد و می شكند و كسی نیست آنها را مورد بازخواست قرار دهد ، ولی همین كه نمونه این لغزش توسط طفل صورت بگیرد او رابه باد ناسزا و متهم به سر به هوایی می كنند. كودك چون انصافی از پدر و مادر نمی بیند و از سوی دیگر مایل به شكست و تحقیر شخصیت خود نیست تن به دروغ می دهد.

 

۵- عفــــــــو و بخشـــــش :

در خانه و زندگی و در اداره فرزندان رعایت انضباط و ضوابط اخلاقی ضروری است؛ ولی زیاده روی در این امر نیز درست نیست. برای واداشتن طفل به راستگویی ضروری است در مواردی از بعضی لغزشها كه گاهی خود هم مرتكب آن می شویم طفل را ببخشاییم. حتی رعایت  انصاف ایجاب می كند كه او در مواردی كارهای جزئی خود را كه علنی كردن آن موجب شرم و حیاست از شما پنهان دارد البته به شرطی كه مخالف شرع و اخلاق نباشد.

 

۶- محــــدود كـــــردن تـــــوقعات :

از او انتظار نداشته باشید كه همه ی خواست های شما را برآورده كند و كاری كه شما در انجامش ناتوانید و یا تنبلی تان می آید كه آنرا انجام دهید، او برای شما انجام دهد .

 

۷- ایمــــن كــــردن از مجـازات : 

فرزندان ما باید در خانه احساس آرامش و اطمینان كنند و ‌مطمئن باشند كه خطاهای  بی اختیار بخشوده میشود. تنبیه و سرزنش برای مواردی است كه تعمدی در كار باشد و تازه اگر در همان كار عمدی هم سخن راست گفته شود موجب تخفیف در عقوبت است .

 

۸- پنــــد و انـــدرز :

این امر در كودكان مؤثرتر است از آن جهت كه هنوز با فطرت خود فاصله چندانی نگرفته اند و هنوز درون و ضمیرشان پاك و صاف است. بیان یك مسئله كه این روش فلان ضرر را دارد و خدا از آن راضی نیست و آدم را به جهنم می برد می تواند در بازداشتن او از این راه مؤثر باشد .

 

۹- ارائـــــه  محبــــت :

به فرزند باید محبت كرد به گونه ای كه او گرمی و لذت آن را بچشد و احساس كند. وجود محبت سبب می شود كه طفل نیازی به تظاهر و تصنع نداشته باشد و به دروغ و فریب رو نیاورد. محبت پیوند دهنده همه گسستگی هاست و باب ملاحظات را  بین كودك و والدین پدید می آورد. او را وامی دارد در چارچوب نظامی حركت كند كه والدین برای او ترسیم كرده اند. البته لازمه این محبت آن است كه در مواردی لغزش او را نادیده بگیرند و اگر هم خطایی مستحق تنبیه انجام داد بر او ببخشاییم .

 

۱۰- هشـــــدار به كـــــودك :

ما معمولاً سعی داریم به كودك تفهیم كنیم كه راه او راهی درست و به صواب نیست . البته این سخنان برای همه ی اطفال قابل فهم نیست. اگرچه كودك باید  از قبل بداند كه دوست داشتن والدین چه منافعی برای او دارد و دوست نداشتن چه زیانهایی. بعدها در سنین بالاتر می توان به او گفت كه این كار را خدا دوست ندارد و چیزی كه خدا دوست نداشته باشد برایش عقوبت و مجازات تعیین می كند ، او را به جهنم و آتش می سوزاند و از محبت ها و لذتها محروم می سازد .

 

۱۱- اعــــلام نارضایتـــــی :

پدر و مادر با نشان دادن حالت خود و با بیان خویش باید به او تفهیم کنند كه از عمل او ناراضی هستند ، دوست ندارند دروغ او را بشنوند و از این كه او در حضور جمع ، این دروغ آن هم با این عظمت را گفته خوشحال نیستند. والدین در مواردی با نشان دادن قیافه مظلومانه و حق به جانب به او نشان دهند كه آبرویشان در این دروغ از میان رفته و آنها از این مسئله ناراحت اند. باید مسئله را به گونه ای در ذهن  بزرگ كرد تا دیگر این حالت مكرر نشود و او هوس دروغگویی نكند .

 

۱۲- ایجـــــــاد ســـــرخــــوردگــــی :

در مواردی كه دروغگویی كودكان مكرر شود می توان در حد متعادلی روحیه او را شكست و سرخوردگی در او ایجاد كرد؛ مثلاً آنگاه كه سرگرم دروغگویی و میدان داری است با قیافه ای گرفته و بدون لبخند و بدون تصدیق و تأیید با او مواجه شویم و در برابر سخنانش بی تفاوت باشیم و در وسط سخنش خودمان با دیگری صحبت كنیم و یا موضوع بحث را عوض كنیم تا او بداند در این راه توفیق نیافته است.

 

۱۳- مـــچ گیــــری :

در مورد حادتر می توان موضع شدیدتری گرفت و پس از بیان دروغهایش آن را به رخش كشید و به او تفهیم كرد كه ما می دانیم تو دروغ می گویی . البته لازم است این مرحله پس از همه تذكرات، ‌اخطارها و اندرزها باشد و آنچنان نباشد كه در حضور جمعی صورت گیرد و او در این زمینه احساس حقارت كند. چون به هنگامی كه كودك خود را رسوا ببیند سر از كارهای خطرناكی در می آورد و دروغگویی حرفه ای می شود .

 

۱۴- تنبیــــه و تهــــــدید :

در مواردی كه هیچ یك از مواضع بالا سودی نبخشد و فایده ای ندهد بهتر است از راه تهدید و یا تنبیه او را از دروغگویی دور داریم كه البته این راه، چندان عملی نیست و تنبیه ما نشان میدهد كه دیگر در تربیت، كار از كار گذشته است .

 

هشـــــــــدارها در اصـــــــــلاح دروغ

۱- ضـــرورت ایجاد رشــد :

در نظر ما آن كس كه تن به خیانت و دروغ می دهد و هنوز به ارزش وجودی خود و به ارزش حقیقت و اخلاق پی نبرده است. پس خوب است به او فرصت رشد و زمینه آنرا بدهیم. او را واداریم كه دریابد وجودش ارزنده و مهم است و ارزش بالاتر از این است كه خود را كوچك كند و دروغ بگوید. اگر او در سایه دروغ توانسته است دیگران را فریب دهد و دروغ بگوید حیثیتی به دست نیاورده است؛ اگرهم به دست آورده باشد از آنِ نیست او بلكه از آنِ  دروغ است   

  

۲- كسب محبـــــوبیت حقیقــــــی :

كودك و حتی بزرگسال باید در یابد كه محبوبیت قابل ارزش درسایه راستی است نه دروغ و خیانت ؛ اگر راست بگوید و تنبیه شود برای او ارزنده تر است تا آن كه دروغ بگوید واز تنبیه بركنار گردد. در این زمینه ضروری است بین ارزش حقیقی محبوبیت و ارزش كاذب آن فرقی بگذاریم و نشان دهیم كه اولی پایدار است و دومی متزلزل. این مسئله را به طفل هم می توان تفهیم كرد كه اگر امروز این دروغ را گفتی و به هدف رسیدی ، فردا برای رسیدن به این هدف چه خواهی كرد ؟

 

۳- اعطــــای آزادی منــاســـب :

بسیاری از فرزندان ما دروغ می گویند به خاطر آن كه ما فرصت و امكان راستگویی را از آنان سلب كرده ایم . اگر به آنها بگوییم كه بدون ترس و وحشت آزادند كه مسئله خود را با ما در میان نهند و نیازهای خود را به ما بگویند مشكل دروغگویی شان حل شده است . اصولاً محیط صادقانه و صمیمانه در تربیت و اصلاح افراد مؤثر است.

 

۴- تــــوجه به دوران كــــــــــودكــــی :

از ویژگی های دوران كودكی این است كه ثبات و دوام ندارد. لحظه ای شاد است و لحظه ای دیگر غمگین. لحظه ای احساس نیاز به امری می كند و جان و روانش را وابسته به آن می داند و در آنی دیگر احساس استقلال دارد و فكر می كند نباید كسی بالای سر او باشد. بر این اساس اگر كودك شما دروغی گفت گمان نكنید او سر از فساد در آورده است . همین طفل با راهنمایی مناسب آن چنان پاك و معصوم خواهد شد كه شما خود تعجب بودید . البته این سخن دلیل بر آن نیست كه دروغ او را نادیده بگیرید. متناسب با اهمیت و عظمت دروغ  و شرایط و احوال طفل باید آن را پیگیری كرد .

 

۵- اعطـــای میـــــدان فعالیت :

برخی از فرزندان در خانه نقش برده ای را ایفا می كنند كه اختیار هیچ چیز را ندارند . منحصراً در چارچوبی می توانند فعالیت كنند كه پدر و مادر به صورت ضوابط ریز تهیه دیده و ناظر بر اجرای آن هستند. روشن است كه فرزندان میدان عمل بیشتری را می خواهند  دارند و هر وقت  ضرورتی برای استفاده  از آن میدان برایشان پدید آید از آن استفاده  می كنند و در برابر بازخواست های بعدی خود را برای دروغ پردازی آماده می كنند . در زمینه سازندگی و رشد ، یك بعد قضیه این است كه به او میدان حركت و تلاش بدهید و او را در آن میدان آزاد بگذارید تا خود را بیازماید و قدرت و امكانات خود را كشف كند و برای اثبات ارزش وجودی خود نیازمند به دروغگویی نباشد .

 

۶- ایجـــاد زمینـــه احســـاس اعتمــــاد :

وجود زمینه احساس اعتماد باعث آن می شود كه كودك خود را مجاز احساس كند كه مسائل خود را به گونه های جدی با والدین در میان نهد. اگر خیانتی درباره او روا داشته شد  آنرا برای شما بازگوید و شما را در جریان كارها قرار دهد. چه بسیار فرزندان جامعه كه قربانی توطئه ها و هوسهای شوم دیگران شده اند و از ترس مجازات و به خاطر نداشتن اعتماد آنرا به شما نگفته اند و شما روزی از آن سر در آورده اید كه كار از كار گذشته بود.

 

۷- خــــودداری از آبــــروریــــزی :

گاهی برخی از فرزندان، حقایق خود را با والدین در میان نمی گذارند از آن بابت كه احساس می كنند آنها خود نگهدار نیستند و اگر حقیقت مسئله را بدانند آن را  نزد این و آن بازگو می كنند و در آن صورت آبروی او از میان می رود. اگر كودك احساس كند كه آبرویش رفته دیگر فردی خطرناك خواهد بود و با او نمی توان زیست. همیشه سر از فتنه گیری و دروغ در خواهد آورد و همیشه سخنان او مورد تأمل خواهد بود .

 

۸- بیـــان عـــــوارض و خطـــــر :

كودكان و فرزندان ما سن و تجربه ای ندارند تا در سایه آن بتوانند آینده را آنچنانكه هست ببینند. و یا آن چنان تجربه ای ندارند كه بتوانند عواقب نامطلوب وضعی را كه در اثر دروغ پدید خواهد آمد درك كنند.در اینجاست كه والدین و مربیان از طریق ذكر داستانهای مربوط به دروغگویی و فرجام آن ‌ قادر می شوند به ارشاد او پرداخته و هدایتش كنند. البته ذكر داستانها از همان سنین خردسالی و در موقعی كه هنوز وارد این مرحله نشده است مؤثرتر است. روزی كه او از مسئله دروغ وحشت داشته باشد به هیچوجه حاضر به آن نمی شود .

 

۹- بیــــــان شــــــــرایط ارزش او :

والدین و مربیان لازم است به كودك تفهیم كنند كه اگر برای او ارزش و احترامی قائلند به خاطر صداقت اوست و اگر رعایت صداقت و درستی را نكند احترامی نخواهد داشت. به او تفهیم كنید بدان اندازه باید رشد داشته باشد كه اگر راستگویی به زیان و ضرر اوست باز هم راست بگوید و صراحت و قاطعیت خود را از دست ندهد. اگر كار بدی كرده ، می تواند از آن عذر بخواهد ولی اگر دروغی از او صادر شود قابل بخشش نخواهد بود .

 

۱۰- آمــــادگی بــرای پذیــــرش او :

والدین و مربیان عملاً باید نشان دهند كه آماده پذیرش كودك و حتی خطاهای او هستند. حاضرند به حرفهای او گوش فرادهند و به احساسات و عواطف او احترام بگذارند. در برابر لغزش او خشونت به خرج نمی دهند و آبروی او را در میان جمع حفظ می كنند. این امر زمینه و امكان دروغگویی را از كودك سلب میكند و او را در مسیر صلاح قرار میدهد .

 

۱۱- جنبـــه الگــــوی والـــدین :

فراموش نكنید كه كودكان از ما درس می گیرند . دروغ را از ما می آموزند. اگر موضع ناروایی در برخورد و رفتار و گفتارها اتخاذ كنید او همان را ادامه خواهد داد. هرگز گمان  نكنید كه كودك آن را نمی فهمد. او ظاهراً در برابر رفتار شما آرام است ولی همان را می آموزد وعمل می كند. شما با عمل خود راه اقدام به خطا را برایش آسان می كنید و زمینه صدق و راستی  را از او می گیرید. در چنان صورتی شما مسئول عواقب نابسامان رفتار فرزند خود خواهی بود. ایمان شما به خدا و رعایت اصول پرهیزكاری و اخلاص و مراقبت در گفتار و رفتار شما درسی ارزنده برای فرزندان است و در نجات از این معضل كمك مؤثری خواهد برد.

 

۱۲- خــــــودداری از اصـــــــــرار :

گاهی شما میدانید كه فرزند شما فلان غذایی را كه از آن منع بوده است خورده  و لكه روی لباسش و طعم دهانش آنرا اثبات می كند و با اینحال او انكار میكند. اصرار شما بر انكارش خواهد افزود. در صورت اصرار بر انكارش نیز سعی نداشته باشید به او مارك دروغگویی بچسبانید، فعلاً مساله را نادیده بگیرید تا بعدها در خلوت او را به خطایش آگاه كنید .

 

دروغ در چه كسانــــی بیشتــــر است ؟

 • در بین آنها كه ضعیف و عصبی و یا هیجانی هستند.
 • در آنها  كه رشادت و شجاعت لازم و كافی را ندارند و ترسو هستند .
 • در بین آنها كه به صورت افراطی خواستار  جلب نظر و محبت اند .
 • در بین آنان كه قدرت نیاز در آنها نیرومند و دستیابی به هدف برایشان دشوارتر است .
 • در بین آنها كه تكالیف شاق بر آنها تحمیل شده و قدرت تحمل آنرا ندارند .
 • در آنها كه ایمانشان ضعیف است و فشار واِعمال قدرت شما بر آنان بسیار است .
 • آنها كه دوران كودكی توأم با محرومیت و نابسامانی بسیار داشته اند  و محبت كافی ندیده اند .
 • و بالاخره آنها كه از تربیت كافی ولازم برخوردار نبوده اند .

 

تـــذكــــری به والـــدین و مــــربیــــان

اعمال برخی از طرق برای اصلاح دروغ كودكان یا مؤثر نیست و یا اثرش چندان زیاد نیست  و حتی در مواردی ممكن است آثار معكوس و نامطلوب بر جای گذارد مثل :

 • سرزنش ها و ملامت های بسیار .
 • اعمال خشونت و تنبیه بیش از اندازه و آزار رساندن به او .
 • متهم كردن و دروغگو خواندن كودك و بردن آبـــروی او در نزد دیگــران .
 • دریغ داشتن محبت و هدایت از كودك و همچنین اعلام سلب اعتماد از او .
 • رها كردن طفل به حال خودش بدان امید كه او در آینده خود به خود اصلاح خواهد شد .

در همه حال ضروری است سر از علت در آوریم و درد او را به صورت ریشه ای درمان كنیم ،  و نیز حسن نیت خود را نشان داده و با كودك تفاهم كنیم. زیرا او درهمه حال فرزند ما و چون چوب منبر است كه نه می توان او را سوزاند و نه او را به دور انداخت باید سوخت و ساخت و او را اصلاح كرد.

 

طبقه بندی: دوران كودكی،
برچسب ها:دروغگویی در کودکان،

[ دوشنبه 2 خرداد 1390 ] [ 05:54 ب.ظ ] [ ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو